Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technicy żywienia i usług gastronomicznych podobnie jak i inni „żywieniowcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicą. Pracodawcy oprócz profesjonalnego przygotowania i posiadanych kwalifikacji zawodowych wysoko cenią kompetencje personalne i społeczne, jak choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. W pracy za granicą wymagane są dodatkowo umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne zakłady gastronomiczne, w których będą zatrudniali innych.

Zadania zawodowe technika żywienia i usług gastronomicznych:

 • ocenianie jakości żywności oraz warunki  jej przechowywania;
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów;
 • planowanie i ocena żywienia;
 • opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.
 • dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów i ocenianie ich zgodność z przepisami.
 • organizowanie i kontrolowanie  produkcji gastronomicznej;
 • planowanie i realizowanie usług gastronomicznych.
 • dobieranie maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji;
 • prowadzenie  uproszczonej rachunkowości i obliczanie opłacalności produkcji oraz stosowanie zasad marketingu.
 • pobieranie próbek potraw i napojów do badań laboratoryjnych.
 • kalkulowanie cen sprzedaży oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • sprawność  zmysłu smaku i węchu,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współdziałania w zespole,
 • dobry stan zdrowia,
 • zdolności manualne,
 • zainteresowania przyrodnicze i ekonomiczne,
 • wysoka kultura osobista i poczucie estetyki,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • zdolności organizacyjne,
 • odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę w:

 • obiektach zbiorowego wyżywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • organizacjach ochrony konsumenta
 • obiektach zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwach domowych.

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Powiązanie zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z innymi zawodami

Podział zawodu na kwalifikacje umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.
W ZS Czudec w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów (zawód kucharz - na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  technik żywienia i usług gastronomicznych absolwent  otrzymuje po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji:

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg