Regulamin funkcjonowania szkoły

Regulamin funkcjonowania szkoły.

 

Zespół Szkół w Czudcu

ul. Parkowa 7, 38 – 120 Czudec

         tel./ fax.   017 277-10-13   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                       www.zs-czudec.itl.pl          

 

 

fax

 
 

 

 

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CZUDCU

W CZASIE PANDEMII COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021

obowiązujący od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Czudec, 25 sierpnia 2020


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Statut Zespołu Szkół w Czudcu.


 1. I.WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
 2. II.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. III.ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
 4. IV.OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 5. V.PROCEDURY SANITARNE
 6. VI.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
 7. VII.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OBJĘCIA POWIATU STREFĄ ŻÓŁTĄ LUB CZERWONĄ
 8. VIII.PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI PODCZAS PRACY
 9. IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. I.WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII
  W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE
 1. 1.Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 1. 2.Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-mail, telefonu.

 1. 3.Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 1. II.POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół
   w Czudcu zwanego dalej Szkoła lub placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem.
  2. Dyrektor szkoły udostępnia pracownikom, rodzicom i uczniom regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół w Czudcu w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz stronę internetową szkoły. Ponadto wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać z w/w regulaminem wychowanków na pierwszym spotkaniu w bieżącym roku szkolnym oraz rodziców na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
  3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
   w warunkach domowych.
  4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mają obowiązek przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  5. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  6. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
  7. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone zostają informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  8. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  9. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  10. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  11. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  12. opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  13. W szkole mogą przebywać tylko uczniowie i ich opiekunowie (dotyczy uczniów
   z niepełnosprawnością przyprowadzanych do szkoły). Osoby nie będące uczniami, ich opiekunami lub pracownikami szkoły mogą przychodzić tylko do sekretariatu szkoły znajdującego się na parterze (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Mogą to być tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W przypadku podejrzenia infekcji osobom tym może być zmierzona temperatura (brak zgody na pomiar będzie skutkował zakazem wstępu na teren szkoły).
  14. W szkole w miarę możliwości organizacja pracy i jej koordynacja powinna umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie
   w miejscach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie).
  15. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu 1,5 m zaleca się zasłanianie nosa
   i ust.
  16. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
  17. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

 1. W pokoju nauczycielskim i na korytarzach nauczyciele oraz personel powinni przebywać w maseczkach lub przyłbicach.
 2. Podczas zajęć lekcyjnych w miarę możliwości uczniowie powinni siedzieć w odrębnych ławkach, nie zajmując pierwszej ławki przed nauczycielem.
 3. Uczniowie i pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed każdą lekcją.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia:
 • wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa
  i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
 • systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust. Kontrolują przestrzeganie regulaminu.
 1. Rodzice i opiekunowie uczniów zobowiązani są do aktualizacji kontaktowych numerów telefonów. Wykaz aktualnych telefonów do rodziców i opiekunów znajduje się
  w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy i higienistki szkolnej.
 2. Wprowadza się bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć z wyjątkiem przechodzenia uczniów do Centrum Kształcenia Zawodowego na zajęcia. W przypadku samowolnego oddalenie się z terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych wobec ucznia zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami statutu Zespołu Szkół w Czudcu.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Ograniczeniu podlega udostępnianie pomieszczeń szkolnych (w tym: sali gimnastycznej, klasopracowni) osobom z zewnątrz.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 9. Szczegółowy regulamin korzystania z sali gimnastycznej i innych pomieszczeń sportowych opracowuje i udostępnia nauczyciel wychowania fizycznego uwzględniając miejsce i rodzaj sprzętu sportowego używanego w czasie zajęć.
 10. W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się według regulaminu danego obiektu.
 13. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego
  i technikum, dotyczących poszczególnych branż.
 14. Zajęcia praktyczne odbywające się w szkole odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego właściwego dla danego zawodu (technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych). Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy czyścić lub dezynfekować. Przeprowadzenie czynności odnotowuje się w załączniku nr 1.
 15. Uczniowie mający kontakt z konsumentem na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust oraz używania rękawiczek jednorazowych.
 16. Podczas korzystania z szatni w miarę możliwości należy unikać gromadzenia się dużej ilości osób. Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów podczas korzystania z szatni sprawują pracownicy obsługi sprzątającej i nauczyciel dyżurujący.
 17. Uczniowie mogą korzystać z szatni na dotychczas obowiązujących warunkach, nie mogą jednak pozostawiać w niej swoich rzeczy po zakończeniu zajęć.
 18. Zajęcia biblioteczne odbywają się w bibliotece szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 19. Szczegółowy regulamin korzystania z biblioteki szkolnej opracowuje i udostępnia nauczyciel bibliotekarz, uwzględniając: godziny pracy biblioteki, liczbę osób przebywających w bibliotece w tym samym czasie oraz konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 20. Bibliotekę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów
  w bibliotece), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Przed wejściem do biblioteki należny zdezynfekować ręce.
 21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
  z uczniami oraz nauczycielami.
 22. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 23. Dyrektor szkoły we współpracy z higienistką szkolną, ustala i podaje do wiadomości zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 24. Rodzice, prawni opiekunowie mogą przebywać na terenie szkoły w trakcie spotkań wywiadowczych, stosując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego. Spotkania indywidualne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu w wyznaczonym terminie
  i miejscu.
 25. Spotkania ogólne rodziców z dyrekcją szkoły odbywają się w klasach z wykorzystaniem radiowęzła szkolnego.
 26. Zaleca się kontakt rodziców z wychowawcą i innymi nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej (telefon, mail, dziennik elektroniczny Librus, komunikatory internetowe).
 27. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu 1,5-2,0 m w czasie spotkań wywiadowczych lub indywidualnych rodziców/opiekunów z wychowawcą jak również
  z innymi nauczycielami obowiązuje zasłanianie nosa i ust.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie pandemii COVID-19.
 2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka/dzieci, które są istotne zobowiązani są do pozostawania w stałym kontakcie ze szkołą (odbierania telefonów ze szkoły, lub pilnego oddzwaniania).
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub
  w izolacji.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 7. Na terenie szkoły pozostają w maseczce lub zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.

 

V. PROCEDURY SANITARNE:

 

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekowanie rąk (po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania okolic oczu, nosa
  i ust.
 2. Płyny do dezynfekcji rąk zapewnia szkoła. Znajdują się one przy wejściu do szkoły, wejściu do szatni, w bibliotece szkolnej i każdej klasopracowni.
 3. Wszyscy przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą
  z mydłem lub dezynfekcji (przede wszystkim: po przyjściu do szkoły/Centrum Kształcenia Zawodowego, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety).
 4. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym użyciu go. Termometr znajduje się w sekretariacie szkoły, pokoju nauczycielskim w budynku B oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.
 5. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik szkoły, który zauważył objawy chorobowe
  u ucznia. O zaistniałym fakcie natychmiast powiadamia Dyrektora szkoły lub jego zastępcę, w przypadku, gdy osoby funkcyjne są nieobecne, powiadamia osobę zastępującą, wskazaną przez Dyrektora szkoły.
 6. W szkole monitoruje się (w sposób ustalony przez dyrektora) codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Przeprowadzenie monitoringu odnotowuje się w załączniku nr 2 do regulaminu.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk - załącznik nr 3, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji - załącznik nr 4.
 9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się opisane miejsca/pojemniki do ich wyrzucania zgodnie
  z zaleceniami GIS.

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia epidemicznego lub innych problemów zdrowotnych wychowawca lub nauczyciel stwierdzający problemy zdrowotne powiadamia drogą telefoniczną rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i Dyrektora szkoły lub osobę pełniącą funkcje kierowniczą. Rodzic lub prawny opiekun powinien odebrać ucznia najpóźniej w ciągu 3 godzin od momentu powiadomienia.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Jako miejsce izolacji wyznacza się oznakowaną salę w budynku B szkoły i Centrum Kształcenia Zawodowego. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami do czasu przybycia rodziców. W czasie jego nieobecności obowiązki przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika powinien on udać się do izolatki najkrótsza drogą a następnie poinformować Dyrektora szkoły telefonicznie. Zostaje on odizolowany w pomieszczeniu znajdującym się w budynku B (oznakowana sala w budynku szkoły) wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego *.

ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

VII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OBJĘCIA POWIATU STREFĄ ŻÓŁTĄ LUB CZERWONĄ:

 

 1. W przypadku objęcia Powiatu strefą żółtą lub czerwoną wprowadza się następujące zasady:
  1. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym
   w strefach wydzielonych.
  2. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
  3. Wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
   w ramach kształcenia w zawodzie, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.
  4. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
  5. Wyznacza się stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).
  6. Mierzy się termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom i uczniom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
  7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika dokonuje się obowiązkowo pomiaru temperatury ciała.
  8. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej, powiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypomina
   się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
  9. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
  10. Organizuje się w miarę możliwości prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
  11. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby informuje się rodziców
   o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnia kontakt ze szkołą na ten czas.

 

 1. VIII.PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI PODCZAS PRACY
 2. Przed przystąpieniem do pracy personel zostaje zapoznany z obowiązującą organizacją pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 3. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01 września 2020 r.
 4. Personelowi szkoły zaleca się zachowanie dodatkowych środków ostrożności:
 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta/ przyłbice,
 • mycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek oraz maseczki,
 • usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. Maseczki i rękawiczki usuwać zgodnie z załącznikiem 5 i 6 do regulaminu.
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust podczas pracy. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
 • po zakończeniu pracy należy umyć i dokonać dezynfekcji dłoni zgodnie z instrukcją.
 • Dyrektor wyznacza harmonogram sprzątania pomieszczeń. Pracownik bez zgody Dyrektora nie dokonuje zmian przydziału sprzątanych pomieszczeń.
 • przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zapoznać się z zaleceniami producenta opisanymi w Karcie charakterystyki i ściśle ich przestrzegać.
 1. Pracownik dezynfekuje: ciągi komunikacyjne, toalety, dozowniki, powierzchnie dotykowe tj. poręcze klamki, włączniki, powierzchnie płaskie i inne przybory szkolne.
 2. Personel powinien zachować dystans społeczny, wynoszący minimum 1,5m.
 3. Dyrektor zobowiązuje personel do potwierdzenia wykonania czynności przez złożenie podpisu na harmonogramie stanowiącym załącznik nr 7.
 1. IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.
 3. Regulamin obowiązuje do odwołania lub do dnia odwołania przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii w kraju.
 4. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszego regulaminu wstrzymuje się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie niszczy wszelką dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące zdrowia wychowanków, uczniów, pracowników oraz osób trzecich - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. RODO.
 5. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 6. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

Załącznik nr 1

Przykładowy harmonogram dezynfekcji sprzętów.

Sala: …………………………………………

Dezynfekcja obejmuje: sprzęt ………………………………………. wykorzystywane podczas zajęć praktycznych.

Wypełnia instruktor praktycznej nauki zawodu.

Lp. Data Podpis osoby wykonującej dezynfekcję

 

Załącznik nr 2

Monitoring wypełniania zapisów regulaminu

Monitoring obejmuje przeprowadzenie wyrywkowej kontroli: utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Lp. Krótki opis monitoringu Data Podpis osoby wykonującej dezynfekcję

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

                                        

Załącznik nr 7

 

Przykładowy harmonogram dezynfekcji pomieszczeń

Sala: ……………………

Dezynfekcja obejmuje: ………………………………………………………………………………….

Lp. Data Podpis osoby wykonującej dezynfekcję