Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Podbudowę programową zasadniczej szkoły zawodowej stanowi gimnazjum. Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.

W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe. W klasach wielozawodowych nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach wyjazdowych. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktycznej nauki w danym zawodzie. Baza adresów firm gdzie możesz uczyć się praktycznej nauki zawodu znajduje się w dziale szkolenie praktyczne, baza pracodawców.

W każdym zawodzie zostały wyodrębnione kwalifikacje które stanowią wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych i oznaczono je odpowiednio symbolami K1, K2. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji. Każda kwalifikacja będzie oddzielnie potwierdzana w systemie egzaminów zewnętrznych.

Szkoła kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych.
W toku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej uczeń nabywa wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu oraz wykonywania zawodu jak i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Lista zawodów w których kształcenie przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywa się na kursach wyjazdowych - klasa wielozawodowa
Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie
723103 mechanik pojazdów samochodowych K1-M.18 - Diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
522301 sprzedawca K1-A.18 - Prowadzenie sprzedaży
722204 ślusarz K1-M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi
514101 fryzjer K1-A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
712905 monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
K1-B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy
K2-B.6 - Wykonywanie robót malarsko
- tapeciarskich
K3-B.7 - Wykonywanie robót posadzkarsko
- okładzinowych
512001 kucharz K1-T.6 - Sporządzanie potraw i napojów
741103 elektryk K1-E.7 - Montaż
i konserwacja maszyn
i urządzeń elektrycznych
K2-E.8 – Montaż
i konserwacja instalacji elektrycznych 
751201 cukiernik K1-T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych 
751204 piekarz K1-T.3 - Produkcja wyrobów piekarskich
752205 stolarz K1-A.13 - Wytwarzanie  wyrobów stolarskich
711501 cieśla K1-B.15. - Wykonywanie robót ciesielskich