Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydata:
 • podanie o przyjęcie na dany kierunek,
 • 2 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dotyczy kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dostarczają tylko kandydaci do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie),
 • osoby z udokumentowanymi problemami zdrowotnymi przedstawiają orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 • kartę informacyjną wystawioną przez dyrektora gimnazjum.
 • oświadczenia dla ucznia ZSZ.

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (dla absolwentów7 i 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej) - tryb zaoczny:
 • podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z wpisanym numerem PESEL,
 • życiorys,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • karta zdrowia i szczepień,
 • trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych oraz wyrażeniu zgodę na umieszczenie wizerunku w mediach (prasa, telewizja, Internet) oraz materiałach drukowanych w zakresie realizacji działań związanych z promocją Szkoły po przyjęciu kandydata do szkoły.