Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydata:
  • podanie o przyjęcie na dany kierunek,
  • 2 zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (dotyczy kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dostarczają tylko kandydaci do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie),
  • osoby z udokumentowanymi problemami zdrowotnymi przedstawiają orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
  • kartę informacyjną wystawioną przez dyrektora gimnazjum.
  • oświadczenia dla ucznia BSZ.