Regulamin rekrutacji

 • Regulamin rekrutacji dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2020/2021

 

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w Zespole Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Art.; 149, 150, 154, 155, 158, 161, 165, 187,
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 • Statutu Zespołu Szkół w Czudcu.

§ 1

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W Zespole Szkół w Czudcu tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły w tym:
  • Przewodniczący,
  • Inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
  • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
  • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym do danej szkoły.
 4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.
 5. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba);
  • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku, których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149  ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
  • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
  • sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba),
  • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
  • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego wg wzoru
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. W sytuacjach szczególnych związanych ze stanami nadzwyczajnymi ogłoszonymi na terenie kraju lub województwa posiedzenie komisji może odbywać się w sposób zdalny, przy czym głosowanie powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający ingerencję osób postronnych i przeprowadzone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych kandydatów i ich opiekunów.
 11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:
  • datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
  • imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
  • informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
  • liczbę uczniów przyjętych do:
   • Liceum Ogólnokształcącego,
   • Technikum  z podziałem na  liczbę uczniów w poszczególnych zawodach,
   • Branżowej Szkoły I Stopnia z podziałem na: liczbę uczniów
    w poszczególnych zawodach i liczbę uczniów wybierających język angielski lub  język niemiecki jako język oby nowożytny nauczany
    w szkole branżowej,
  • liczbę przyjętych słuchaczy do:
   • Branżowej Szkoły II Stopnia,
  • podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.
 12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, załącza się listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

 § 2

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - § 4 terminy rekrutacji.
 2. Wymaganą dokumentację stanowią:
 • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do:

czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego:

 • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
 • karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
 • dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

pięcioletniego Technikum:

 • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk
  z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
 • karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
 • dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna),
 • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkole I Stopnia:
  • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk
   z systemu elektronicznej rekrutacji),
  • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub opiekuna prawnego do higienistki szkolnej),
  • zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego,
  • dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (dokument skierowania podpisany przez dyrektora wydaje komisja rekrutacyjna),
  • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą
   w szkole.
 • Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia:
  • podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL,
  • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
  • dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania wydaje komisja rekrutacyjna),
 1. Przy składaniu wymaganej dokumentacji do wszystkich szkół na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną.
 2. Oryginały świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty kandydaci dostarczają, jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym w § 4 – terminy rekrutacji.
 3. Branżowa Szkoła II Stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej) w sekretariacie szkoły, składanie podań według wzoru w załączniku 10/11.

§ 3

Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół
w Zespole Szkół w Czudcu

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów.
  Do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nie będą przyjmowani kandydaci
  z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej. Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności co najwyżej w stopniu lekkim mogą zastać przyjęci do Szkoły Branzowej I stopnia kształcącej w zawodach pomocniczych.
  Do Szkoły Branżowej I stopnia kształcącej w zawodach pomocniczych może być przyjęty kandydat z orzeczeniem o niepełnosprawności co najwyżej w stopniu lekkim.
 2. Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjmuje się absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 4. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych: język polski, matematyka i dodatkowo:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- geografia

- historia

próg punktowy 40 pkt

TECHNIKUM

technik budownictwa :

- fizyka

- geografia

próg punktowy 40 pkt

technik robót wykończeniowych w budownictwie:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 40 pkt

technik żywienia i usług gastronomicznych:

- geografia

- biologia

próg punktowy 40 pkt

technik hotelarstwa:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 40 pkt

technik architektury krajobrazu:

-  geografia

- informatyka

próg punktowy 40 pkt

 

technik usług kelnerskich:

- geografia

- informatyka

próg punktowy 40 pkt

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

wszystkie zawody

- język obcy

- informatyka

próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

- geografia

- historia

Pracowni pomocniczy gastronomii*

-biologia

-geografia

próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

 5. Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

a) kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia.

b) w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

6. Obowiązkowy kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje szkoła w porozumieniu z Centrum Kształcenia Zawodowego. 

7. Forma kształcenia: dzienna, zaoczna: do wyczerpania limitu miejsc.

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek ujęty § 2 ust.2 pkt.3 ) b) c) niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących: informatyka, język niemiecki
 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia z wyróżnieniem,

9. Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

 ustala się co następuje:

a) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym 

 • Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.
 • Punkty za świadectwo: oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

 b) Kryteria rekrutacji:
1) do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia (przeliczanie na punkty):

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym: 100 pkt
ocena z języka polskiego ( za ocenę celujący ) 18 pkt
ocena z matematyki ( za ocenę celujący ) 18 pkt
ocena z I przedmiotu ( za ocenę celujący ) 18 pkt
ocena z II  przedmiotu ( za ocenę celujący ) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7pkt
aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN OŚMIOKLASISTY  w tym: 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30pkt

 

w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w sposób określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

 2) na semestr 1 Branżowej Szkoły II Stopnia (przeliczanie na punkty):

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Maksymalna liczba punktów
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym: 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celujący) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celujący) 18 pkt
ocena z I przedmiotu  (za ocenę celujący) 18 pkt
ocena z II  przedmiotu  (za ocenę celujący) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie  Liczba punktów
1/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 •  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów,
 •  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów,
3/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 3 punktów,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - przyznaje się 2 punktów;
5/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt,

 w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

5. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym bez zgody dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu.

§ 4

Terminy rekrutacji

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego, pięcioletniego Technikum i Branżowej Szkoł I Stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
  2 3 4
1 ożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie.

11.05 - 23.06.

2020 r.

do godz. 15.00

22.07 - 27.07.

2020 r.

do godz. 15.00

2 Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiany kolejności wyboru szkół.

22 – 23.06.

2020 r.

----------------
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

26 – 30.06.

2020 r.

do godz. 1500 

-----------------
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24.06.2020 r. do 29.07.2020 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 10.07.2020 r.  do 16.08.2020 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.07.2020 r.  17.08.2020 r.
7 Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

11.05. -14.07.

2020 r.

22.07.-18.08 2020 r.
8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

13 - 20.07.

2020 r.

do godz. 15.00

17 – 21.08.

2020 r.

do godz. 15.00

9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.07.2020 r.

do godz. 1400

24.08.2020 r.

do godz. 1400

10 Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21.07.2020 r. 24.08.2020 r.
11 Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych. do 22.07.2020 r. do 25.08.2020 r.
12 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 28.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
13 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
14 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
15 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na pierwszy semestr klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września
  2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 30.06.2020 r. do 31.07.2020 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1 do 17.07.2020 r. do 17.08.2020 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 20.07.2020 r. 18.08.2020 r.
4 Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 21.07.2020 r. do 20.08.2020 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii do 23.07.2020 r. do 24.08.2020 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.07.2020 r.
do godz. 10.00
25.08.2020 r.
do godz. 10.00

 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy1, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół w Czudcu oraz termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 2. O decyzji komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 3. Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych którzy nie zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są w szkole nie krócej niż przez 1 rok.
 4. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 5. Każdy uczeń realizuje 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym.