Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 • Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych trwa 3 lata.
 • Nauka odbywa się w trybie zaocznym.
 • Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą uczęszczać zarówno:
  - dorośli absolwenci gimnazjum,
  - dorośli którzy ukończyli 7 - lub 8-klasową szkołę podstawową,
  - absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej
 • Do szkoły mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane.
 • Nauka rozpoczyna się od klasy pierwszej liceum z wyjątkiem  absolwentów ZSZ, którzy ukończą szkołę po reformie kształcenia zawodowego (nowa podstawa programowa od 1.09.2012). W tym przypadku absolwenci będą mogli rozpocząć naukę od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 • W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • W toku kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych słuchacz nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego.
 • Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych daje wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne.
 • Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.

Ważne terminy:

 1. Do 16 sierpnia 2013 r. - składanie podań i dokumentów do szkół.
 2. Od 19 do 23 sierpnia 2013 r. - przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Do 30 sierpnia 2013 r. - ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkół.