Technik budownictwa

Technicy budownictwa podobnie jak i inni „budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicą. Pracodawcy oprócz profesjonalnego przygotowania i posiadanych kwalifikacji zawodowych wysoko cenią kompetencje personalne i społeczne, jak choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. W pracy za granicą wymagane są dodatkowo umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Zadania zawodowe technika budownictwa:

 • wykonywanie określonych robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • robót budowlanych stanu surowego i  wykończeniowego,
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych,
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobra sprawność fizyczna,
 • duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne,
 • dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współdziałania w zespole,
 • wyobraźnia przestrzenna , spostrzegawczość i koncentracja uwagi,
 • dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na terenie budowy),
 • odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych,
 • cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji,
 • zrównoważenie emocjonalne.

Technik budownictwa może pracować w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Powiązanie zawodu technik budownictwa z innymi zawodami

Podział zawodu na kwalifikacje umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

W Zespole Szkół w Czudcu w zawodzie technik budownictwa istnieje możliwość zdobycia  kwalifikacji robotniczej B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (zawód murarz-tynkarz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  technik budownictwa absolwent otrzymuje po potwierdzeniu trzech kwalifikacji:

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Technik budownictwa może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo  kwalifikacji:

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • Technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
 • B.14. Wykonywaniei utrzymywanie nawierzchni kolejowej
 • B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych  
 • B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg