Kelner

Kelnerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicą. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewnia im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W pracy za granicą wymagane są dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

Zadania zawodowe kelnera:

 • planuje posiłki i układa proste menu,
 • organizuje przyjęcia okolicznościowe i catering,
 • przygotowuje salę konsumencką dla gości,
 • doradza i udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw oraz technologii ich przyrządzania,
 • przyjmuje i rejestruje zamówienia klienta,
 • inkasuje należności, rozlicza się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu,
 • serwuje potrawy i napoje w zakładzie gastronomicznym i na przyjęciach,
 • obsługuje gości hotelowych w restauracji i pokoju hotelowym,
 • sporządza lub kończy przyrządzanie potraw w obecności gościa,
 • organizuje i porządkuje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • współpracuje w grupie (z kelnerami, kucharzami i pionem hotelowym),
 • zarządza zespołem kelnerów podczas obsługi kelnerskiej i ocenia ich pracę,
 • ocenia wielkość, świeżość, dekorację oraz estetykę potraw i napojów pobieranych z kuchni i bufetów przed podaniem ich konsumentowi.

 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Zdolności:

 • aktywność,
 • dobra pamięć,
 • kierownicze i organizatorskie,
 • koncentracja uwagi,
 • logiczne myślenie,
 • łatwość wypowiadania się,
 • myślenie twórcze,
 • organizatorskie,
 • poczucie estetyki,
 • pracowitość,
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • sprawność manualna,
 • uczciwość,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • wytrwałość,
 • zdolności organizatorskie.

 Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowe współdziałanie w grupie,
 • dążenie do podnoszenia swoich umiejętności,
 • dobra pamięć,
 • dokładność i systematyczność,
 • solidność,
 • dyskrecja,
 • komunikatywność,
 • konsekwentność w działaniu,
 • kreatywność,
 • miła aparycja,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • samodzielność,
 • uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • życzliwość.

Sprawności sensomotoryczne:

 • dobry słuch i wzrok,
 • miła aparycja,
 • prawidłowa wymowa,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • spostrzegawczość,
 • wytrzymałość fizyczna,
 • wrażliwość i pamięć sensoryczna,
 • wytrzymałość psychofizyczna,
 • sprawność ruchowa (bez zaburzeń równowagi i świadomości),

Kelner może być zatrudniony w:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • barze,
 • pubie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kelnera absolwent otrzymuje po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji:

 • T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
 • T.10. Organizacja usług gastronomicznych