Zawodowcy na Start

logotypes ue
banner zawodowcy
logo partner pcen

 

Projekt pn. "Zawodowcy na Start" realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z dwoma jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Strzyżowskim oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest w okresie od 01.09.2016 do dnia 31.08.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 8 publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 4 z terenu powiatu strzyżowskiego i 4 z obszaru powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół objętych wsparciem w projekcie poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, uczestnictwo uczniów w stażach/praktykach oraz kursach, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wzrost współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczycieli zawodów poprzez doposażenie pracowni szkolnych.

Dla nauczycieli ZS Czudec:

 • kurs gastronomiczny(kurs cukierniczy),
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka.

Dla uczniów ZS Czudec:

 • staże płatne na wakacjach 2 x 150 godzin – 35 osób,
 • kursy (zgodne z kierunkami kształcenia):
  - kursy gastronomiczne (kelnerski – 25 osób, barista – 15 osób),
  - kursy gastronomiczne (carving) – 10 osób
  - kurs florystyczny – 10 osób
  - kursy budowlane (spawania MIG) – 10 osób,
  - kurs budowlany (obsługa wózka widłowego) – 10 osób

W celu przystąpienia do projektu należy zapoznać się z regulaminem projektu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w szkolnym biurze projektu.

Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty są dostępne do pobrania ze strony internetowej projektu www.zns.pcen.pl oraz w biurze projektu.
Więcej informacji na stronie projektu, u koordynatora w biurze projektu, na ulotkach i tablicy informacyjnej.