Technik hotelarstwa

Hotelarstwo - zawód z przyszłością

Turystyka jest "lokomotywą" gospodarki wielu krajów, dziedziną przynoszącą ogromne dochody i dającą zatrudnienie milionom ludzi. Szybki rozwój branży turystycznej ściśle wiąże się z tworzeniem bazy noclegowej i żywieniowej, w której wykwalifikowani kandydaci będą mogli znaleźć pracę.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne).

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg

Zadania zawodowe:

 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
 • organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim,
 • organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta,
 • organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez,
 • organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • postępowanie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

Gdzie może pracować technik hotelarstwa?

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, flaytele i inne.
Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.
Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W ZS Czudec w zawodzie technik hotelarstwa Można zdobyć dwie kwalifikacje:

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

Predyspozycje
Cechy Umiejętności
 • gościnność,
 • wysoka kultura osobista i zawodowa,
 • duże wyczucie taktu
 • opanowanie
 • dyskrecja
 • cierpliwość
 • powściągliwość
 • wyrozumiałość
 • tolerancja
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności
 • elastyczność
 • uczciwość
 • szybka orientacja
 • dobra pamięć
 • zdyscyplinowanie
 • komunikatywność(ale nie gadatliwość)
 • poczucie humoru(ale nie wesołkowatość)
 • dbałość o higienę osobistą
 • dobra prezencja
 • dokładność i rzetelność przy wykonywaniu każdej czynności
 • zachowanie dystansu (uprzejmość a nie poufałość, empatia lecz bez osobistego zaangażowania)
 • samokontrola
 • szybkie przyswajanie wiedzy
 • obsługa urządzeń biurowych
 • łatwość adaptacji do nowych warunków
 • uważne słuchanie
 • znajomość języków obcych
 • chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • panowanie nad wyrazem twarzy
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu hotelarstwa i związanych z nim nauk
 • szybkie podejmowanie decyzji
 • umiejętność pracy w stresujących warunkach