Wykaz zespołów zadaniowo - problemowych

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW – wykaz zespołów i skład osobowy w roku szkolnym 2017/2018

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE:

 1. Zespół Przedmiotów Humanistycznych – przewodnicząca- Elżbieta Pietrucha
 2. Zespół Języków Obcych - przewodnicząca  Ewa Birbach - Zandecka
 3. Zespół Przedmiotów Przyrodniczych - przewodnicząca Marta Pytko
 4. Zespół Przedmiotów Zawodowych -  Joanna Moskwa -przewodnicząca i – A.Dziadosz wiceprzewodnicząca
 5. Zespół ds. Sportu i Rekreacji- Bartosz Hałas

ZESPÓŁ DO SPRAW WYCHOWANIA I WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW

 1. Urszula Gurbisz – przewodnicząca
 2. Wioletta Sarna  - z-ca przewodniczącej
 3. wszyscy wychowawcy klas

ZESPÓŁ DO SPRAW  ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

 1. wicedyrektorzy: ds.kształcenia ogólnego i wychowania  i ds.kształcenia praktycznego
 2. przewodniczący  zespołów przedmiotowych
 3. informatyk

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO -  PEDAGOGICZNE

wychowawcy wszystkich klas Zespołu Szkół w Czudcu

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ

 1. Kubska Grażyna - koordynator zespołu
 2. Piękoś Małgorzata – doradca zawodowy
 3. Krzysztof Zandecki - informatyk

ZESPÓŁ DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 1. Małgorzata Piękoś
 2. Joanna Moskwa
 3. Moskal Adrian

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY:

 1. wicedyrektorzy: ds.kształcenia ogólnego i wychowania  i ds.kształcenia praktycznego
 2. Bytnar Lidia
 3. Renata Żołądek
 4. + nauczyciel przedstawiciel każdego zawodu i ,,

KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA

1.Krzysztof Zandecki - przewodniczący

2.Agnieszka Dziadosz

3.Rykała Agnieszka

4.Wojciech Szela

KOMISJA PRAWNO- STATUTOWA:

1.Żołądek Renata

2.Pietrucha Elżbieta

3. Piękoś Małgorzata

KSIĘGA  LOSÓW ABSOLWENTÓW

Wychowawcy  absolwentów danego rocznika

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI:

Renata Żołądek- opiekun Samorządu Uczniowskiego

Marta Pytko- opiekunLOP 

Agnieszka Rykała -- opiekun PCK

Agnieszka Dziadosz, ks. Paweł Blat -- opiekun Caritas

Bartosz Hałas, Jacek Lenart, Wojciech Szela, -- opiekun SKS

Małgorzata Piękoś - opiekun Sklepiku uczniowskiego –

 (Sklepik funkcjonuje w ramach szkolenia uczniów w zakresie biurowości, marketingu i zarządzania oraz podstaw ekonomii i przedsiębiorczości)

Jacek Lenart - opiekun Kółka Strzeleckiego -

KOMISJA WNIOSKOWA:

Elżbieta Pietrucha

Żołądek Renata

Piękoś Małgorzata

WYSTRÓJ SZKOŁY

Anna Cygan + zespół wskazany przez nauczyciela

STRONA INTERNETOWA:

 1. Lidia Bytnar
 2. Krzysztof Zandecki

FACEBOOK:

 1. Marcin Jurzysta 
 2. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Renatą Żołądek  

ADMINISTRATORZY E-DZIENNIKA

 1. Krzysztof  Zandecki –główny administrator
 2. Grażyna Kubska

OPRAWA ARTYSTYCZNA  IMPREZ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH

Lidia Bytnar + zespół  nauczycieli odpowiedzialnych wg harmonogramu kalendarza imprez

ORGANIZACJA IMPREZ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH :

odpowiedzialni poszczególni nauczycielewg harmonogramu kalendarza imprez

ODPOWIEDZIALNY ZA FOTODOKUMENTACJĘ Z ŻYCIA SZKOŁY

Jacek Lenart

Krzysztof Zandecki

Jurzysta Marcin

ODPOWIEDZIALNI ZA POZOSTAŁE OBSZARY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ :

Elżbieta Pietrucha – lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Lidia Bytnar- protokolant

Bartosz Hałas - opiekun pocztu sztandarowego

Anna Cygan - opiekunKRONIKI SZKOLNEJ

Jacek Lenart - koordynator do spraw bezpieczeństwa

Dyrektor  /wicedyrektorzy / Krzysztof Zandecki- arkusz organizacyjny i plan zajęć

NADZÓR PEDAGOGICZNY – Kadra Kierownicza

Proksa Marta – dyrektor szkoły

Tarczyńska-Obrocka Monika – wicedyrektor ds.kształcenia zawodowego i praktycznego

Grażyna Kubska – wicedyrektor ds.kształcenia ogólnego i wychowania