Konkurs !

Ogłaszamy konkurs

„JEST TAKI ZAWÓD”

 

KONKURS

„JEST TAKI ZAWÓD”

Przygotuj plakat, który zaprezentuje wybrany zawód nauczany w Zespole Szkół w Czudcu.

UWAGA KONKURS!

────

STWÓRZ PLAKAT POD TYTUŁEM

„JEST TAKI ZAWÓD”

────

ZAPREZWNTUJ WYBRANY ZAWÓD NAUCZANY W NASZEJ SZKOLE

────

MASZ CZAS DO 30.04.2021r.

────

WYJĄTKOWE NAGRODY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZUDCU

UL. Parkowa 7
38-120 Czudce

tel. 504039423

http://www.zsczudec.pl/

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

„JEST TAKI ZAWÓD”

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zaprezentuje wybrany zawód nauczany
w Zespole Szkół w Czudcu.

  1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Czudcu. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec tel. 504039423 lub 509432540 lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Cele konkursu:

ü  rozszerzenie wiedzy o zawodach nauczanych w Zespole Szkół w Czudcu,

ü  promocja kształcenia zawodowego,

ü  pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,

ü  kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w wystawach prac pokonkursowych,

ü  kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów za pomocą wizualnych środków przekazu, zapoznanie ze specyfiką plakatu.

 

  1. Uczestnicy:

ü  Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VIII szkoły podstawowej

ü  Dostarczenie prac do 30 kwietnia 2021 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w Czudcu
ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec. Osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

 

  1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

ü  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego
z tematem konkursu w formacje A3
(42 x 29,7 cm).

ü  Plakat powinien prezentować wybrany zawód, który znajduje się w ofercie kształcenia Zespołu Szkół w Czudcu. Z ofertą można się zapoznać odwiedzając stronę internetową: http://www.zsczudec.pl/

ü  Uczestnik wykonuje pracę plastyczną –plakat zgodnie z tematem konkursu.

üPraca musi być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia, w konkursie nie biorą udziału zespoły ani grupy.

ü  Uczestnik przesyła jedną pracę w dowolnej technice płaskiej np.: malarstwo, rysunek, pastel, ołówek, węgiel.

ü  Prace przestrzenne lub wyklejane nie będą przyjmowane do konkursu.

üNa odwrocie pracy należy umieścić informację wg wzoru i wypełnić pismem drukowanym i czytelnym:

Imię i nazwisko autora pracy
Adres palcówki z nr telefonu i adresem e-mail
Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela

 

ü  Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.

ü  Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

ü  Do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszeniowa (załącznik 1)

ü  Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

ü  Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

ü  Koszty wykonania pracy oraz przesyłki ponoszą autorzy prac.

ü  Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

  1. Nagrody:

ü  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 12.05.2021r.

ü  Komisja Konkursowa przyzna nagrodę specjalną oraz inne nagrody.

ü  Dla najlepszych uczestników przewidziano nagrody w postaci gadżetów i sprzętu niezbędnego do wykonywania wybranego zawodu.

ü  Najlepszy uczestnik, który rozpocznie naukę w Zespole Szkół w Czudcu od września 2021, otrzyma strój roboczy niezbędny do wykonywania zawodu.

ü  Każdy z uczestników, który rozpocznie naukę w Zespole Szkół w Czudcu od września 2021, otrzyma „pakiet powitalny”

 

  1. Ocena prac:

ü  Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez organizatora.

ü  Komisja dokona wyboru najlepszych plakatów przy zachowaniu anonimowości Autora.

ü  Prace oceniane będą pod względem: wykonania pracy zgodnie z regulaminem konkursu, poprawność formy plakatu, poprawności językowej treści słownych, przystępności odbioru, oryginalności i estetyki.

ü  Decyzje komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ü  Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

  1. Postanowienia końcowe:

ü  Zgłoszenia prac do konkursu jest tożsame z przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście i nie naruszają osób trzecich.

ü  Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ü  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów przez organizatora konkursu.

ü  Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności osób trzecich).

ü  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.

 

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA PLAKAT pt.

„JEST TAKI ZAWÓD”

Prace należy wysyłać lub dostarczyć osobiście wraz z kartą zgłoszeniową na adres:

Zespół Szkół w Czudcu.

ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec

do dnia 30 kwietnia 2021 roku

Imię i nazwisko uczestnika:

(prosimy wypełnić dużymi literami)

 
Szkoła uczestnika  
Telefon kontaktowy  
Adres uczestnika  
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu na plakat pt. „Jest taki zawód” i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Oświadczam, że jestem jedynym i wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz że praca ta jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza praw innych osób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018r.

.........................................................................

podpis uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie:

.........................................................................

podpis rodzica lub opiekuna

 

godlo-polska

Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt "Zawodowcy na start"

bezpieczna szkola logo

ubezpieczenie uczniów

Projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kto jest online?

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.